01 292 69 50
info@jerovsek-malis.si
Dunajska cesta 21, Ljubljana

Tek materialnih in procesnih rokov ter delovanje sodišč v času epidemije Sars-Cov-2 (COVID-19)

Tek materialnih sodnih rokov:

Materialni roki veljajo za uveljavljanje materialnih pravic, ki jih daje upravičencem materialni predpis. Z uveljavljanjem te pravice se začne postopek na sodišču. Materialni roki so praviloma določeni v materialnih predpisih, procesni roki pa v procesnih predpisih, vendar zakonodajalec glede tega ni vedno dosleden. Materialni roki so npr. rok za vložitev kazenske zasebne tožbe, zastaralni roki za vložitev tožb v civilnih postopkih, itd.

Dne 19. 11. 2020 je bil v Uradnem listu RS objavljen sklep Vlade Republike Slovenije o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom (tj. materialnih rokov). Sklep je začel veljati dne 20.11.2020 in velja 30 dni. Navedeno pomeni, da med 20.11.2020 in 20.12.2020 materialni roki ne tečejo.

Tek procesnih sodnih rokov:

Procesni roki so roki, ki jih daje procesni zakon za opravljanje določenih procesnih dejanj v postopku. Gre na primer za rok, v katerem je potrebno vložiti odgovor na pisanje (tožbo) nasprotne stranke.

Dne 13.11.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS izdal Odredbo o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, ki je stopila v veljavo dne 16.11.2020.

Skladno s predmetno Odredbo procesni roki v nenujnih sodnih zadevah in v zadevah, ki se v skladu s tretjim odstavkom 2. točke Odredbe ne štejejo za nujne, do preklica ne tečejo. Procesni roki v teh primerih začnejo teči oziroma se njihov tek nadaljuje prvi naslednji dan po javno objavljenem preklicu predsednika Vrhovnega sodišča, na kar sodišče opozori stranko na sodnem pisanju, ovojnici ali drugi listini, ki se priloži pisanju.

Delovanje sodišč:

Vsa sodišča od 16. 11. 2020 dalje do preklica poslujejo v omejenem obsegu v skladu s 83. členom Zakona o sodiščih. Ne glede na navedeno pa sodišča poslujejo v neomejenem obsegu v kazenskih zadevah, v katerih bi kazenski pregon zastaral v šestih mesecih od uveljavitve te odredb.  

V nenujnih zadevah in v zadevah, ki se v skladu s tretjim odstavkom 2. točke Odredbe ne štejejo za nujne, sodišča odločajo in vročajo sodna pisanja, ne izvajajo pa narokov (razen če se lahko izvedejo telekonferenčno) in ne opravljajo drugih procesnih dejanj, ki neizogibno terjajo fizično prisotnost strank ali drugih udeležencev sodnega postopka in ne izvajajo uradnih ur. Naroki v nenujnih zadevah in v zadevah, ki se v skladu s tretjim odstavkom 2. točke te odredbe ne štejejo za nujne, se tako v času veljavnosti te odredbe štejejo za preklicane, razen če so sklicani videokonferenčno.

* * *

Za vsa morebitna dodatna pojasnila v zvezi z zgornjo problematiko smo vam na voljo po elektronski pošti info@jerovsek-malis.si ali na telefonski številki 012926950.

Odvetniška pisarna Jerovšek Malis

Ljubljana, 1.12.2020

Vse informacije, vsebovane v tem zapisu, so pridobljene iz javno dostopnih virov. Odvetniška pisarna ne jamči za točnost informacij in ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo oziroma stroške v povezavi z vašo morebitno uporabo v tem dokumentu navedenih informacij ali zanašanjem nanje. Ta zapis je pripravljen zgolj kot splošna informacija in ne predstavlja pravnega nasveta.

Foto – www.freepik.com