01 292 69 50
info@jerovsek-malis.si
Dunajska cesta 21, Ljubljana

Stvarno pravo in nepremičnine

Stvarno pravo in nepremičnine

Strankam svetujemo glede vseh vidikov lastninske pravice, zastavnih pravic in služnosti na nepremičninah in premičninah, kot na primer pri nakupu in prodaji nepremičnine, v medsosedskih razmerjih, ustanovitvi zavarovanj oziroma bremen na premičninah in nepremičninah, med drugim:

 • Priprava pogodbe o prodaji ali najemu nepremičnine;
 • Svetovanje v postopku prodaje oziroma nakupa nepremičnine (parcele, stanovanja, hiše, itd.);
 • Uveljavljanje pravnih in stvarnih napak na nepremičnini (zamakanje, pomanjkljivosti pri gradnji, pravice tretjih oseb na nepremičnini, itd.);
 • Pregled pravnega stanja nepremičnine (morebitne obremenitve, dovoljenja, stanje v zemljiški knjigi, stanje v evidenci GURS, itd.);
 • Urejanje zemljiškoknjižnega stanja nepremičnin, vpis lastninske pravice, pripadajoče zemljišče (ZVEtL-1);
 • Izvedba etažne lastnine;
 • Priprava splošnih pogojev in prodajnih pogodb v postopku prodaje stanovanj ali enostanovanjskih stavb (ZVKSES);
 • Priprava pogodb o zastavi oziroma o hipoteki;
 • Zastopanje v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja;
 • Priprava gradbenih in podjemnih pogodb;
 • Svetovanje strankam v zvezi z storitvami nepremičninskega posredovanja (ZNPosr);
 • Vpis služnostnih pravic;
 • Urejanje medsosedskih razmerij in zastopanje v sporih;
 • Svetovanje pri nedopustnih posegih v lastninsko pravico (emisije – hrup, smrad, motenje posesti, vznemirjanje, itd.).

Ekipa strokovnjakov

Rok Jerovšek

Odvetnik

Gospodarsko pravo, M&A, Pravo intelektualne lastnine, Civilno pravo in Medijsko pravo

Peter Malis

Odvetnik

Gospodarsko pravo, Finančno pravo, Insolvenčno pravo, Civilno pravo, Delovno pravo, Zastopanje v sporih pred sodišči in drugimi organi